Biocompatibility

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


biocompatibility(شیمی)

واژه بیگانه:

biocompatibility

واژه مصوب:

زیست‌سازگاری

تعریف:

[شیمی] سازگاری فراورده با شرایط زیستی و نداشتن اثر سمی و آسیب‌زا|||[علوم دارویی] سازگاری فراوردۀ دارویی با شرایط زیستی و نداشتن اثر سمی و آسیب‌زا|||متـ . زی‌سازگاری


biocompatibility(علوم دارویی)

واژه بیگانه:

biocompatibility

واژه مصوب:

زیست‌سازگاری

تعریف:

[شیمی] سازگاری فراورده با شرایط زیستی و نداشتن اثر سمی و آسیب‌زا|||[علوم دارویی] سازگاری فراوردۀ دارویی با شرایط زیستی و نداشتن اثر سمی و آسیب‌زا|||متـ . زی‌سازگاریbiocompatibility(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

biocompatibility

واژه مصوب:

زیست‌سازگاری

تعریف:

[شیمی] سازگاری فراورده با شرایط زیستی و نداشتن اثر سمی و آسیب‌زا|||[علوم دارویی] سازگاری فراوردۀ دارویی با شرایط زیستی و نداشتن اثر سمی و آسیب‌زا|||متـ . زی‌سازگاری