Calibrated

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوcalibrated(شیمی)

واژه بیگانه:

calibrated

واژه مصوب:

واسنجیده

تعریف:

ابزاردقیقی که مدرج شده و دقت سنجش آن تعیین شده باشد


calibrated(علوم مهندسی)

واژه بیگانه:

calibrated

واژه مصوب:

واسنجیده

تعریف:

ابزاردقیقی که مدرج شده و دقت سنجش آن تعیین شده باشدcalibrated(قطعات و اجزای خودرو)

واژه بیگانه:

calibrated

واژه مصوب:

واسنجیده

تعریف:

ابزاردقیقی که مدرج شده و دقت سنجش آن تعیین شده باشدcalibrated(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

calibrated

واژه مصوب:

واسنجیده

تعریف:

ابزاردقیقی که مدرج شده و دقت سنجش آن تعیین شده باشدcalibrated(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

calibrated

واژه مصوب:

واسنجیده

تعریف:

ابزاردقیقی که مدرج شده و دقت سنجش آن تعیین شده باشد