Calibrator

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوcalibrator(شیمی)

واژه بیگانه:

calibrator

واژه مصوب:

واسنج

تعریف:

دستگاه تنظیم دقت یک وسیلۀ اندازه‏گیری ازطریق مقایسۀ آن با دستگاه‌های استاندارد


calibrator(علوم مهندسی)

واژه بیگانه:

calibrator

واژه مصوب:

واسنج

تعریف:

دستگاه تنظیم دقت یک وسیلۀ اندازه‏گیری ازطریق مقایسۀ آن با دستگاه‌های استانداردcalibrator(قطعات و اجزای خودرو)

واژه بیگانه:

calibrator

واژه مصوب:

واسنج

تعریف:

دستگاه تنظیم دقت یک وسیلۀ اندازه‏گیری ازطریق مقایسۀ آن با دستگاه‌های استانداردcalibrator(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

calibrator

واژه مصوب:

واسنج

تعریف:

دستگاه تنظیم دقت یک وسیلۀ اندازه‏گیری ازطریق مقایسۀ آن با دستگاه‌های استانداردcalibrator(مهندسی بسپار - علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

calibrator

واژه مصوب:

واسنج

تعریف:

دستگاه تنظیم دقت یک وسیلۀ اندازه‏گیری ازطریق مقایسۀ آن با دستگاه‌های استاندارد