Flow birefringence

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


flow birefringence(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

flow birefringence, streaming Birefringence

واژه مصوب:

دوشکستی شارشی

تعریف:

تفاوت ضریب شکست‌های یک محلول یا مذاب بسپاری در جهت شارش و در جهت عمود بر آن |||متـ . دوشکستی جریانی‌


flow birefringence(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

flow birefringence, streaming Birefringence

واژه مصوب:

دوشکستی شارشی

تعریف:

تفاوت ضریب شکست‌های یک محلول یا مذاب بسپاری در جهت شارش و در جهت عمود بر آن |||متـ . دوشکستی جریانی‌flow birefringence(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

flow birefringence, streaming Birefringence

واژه مصوب:

دوشکستی شارشی

تعریف:

تفاوت ضریب شکست‌های یک محلول یا مذاب بسپاری در جهت شارش و در جهت عمود بر آن |||متـ . دوشکستی جریانی‌