نتایج جستجو

پرش به: ناوبری، جستجو

تطبیق عنوان مقاله

تطبیق متن مقاله

 • ۹۵۴ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۷
 • ۵۴۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۷
 • ۵۲۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۷
 • ۱ کیلوبایت (۲۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۹
 • ۷۴۸ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۹
 • ۲ کیلوبایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۴۵
 • ۵۴۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۷
 • ۸۰۴ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۷
 • ۴۶۴ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۷
 • ۵۱۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۷
 • ۵۲۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۷
 • ۵۳۵ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۷
 • ۴۵۴ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۵۲
 • ۱ کیلوبایت (۳۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۰
 • ۱ کیلوبایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۰
 • ۳ کیلوبایت (۳۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۰۶
 • ۱ کیلوبایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۸
 • ۲ کیلوبایت (۳۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۲
 • ۸۵۲ بایت (۲۸ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۸
 • ۶۰۷ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۸
 • ۵۶۵ بایت (۲۲ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۸
 • ۷۱۵ بایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۸
 • ۵۱۱ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۸
 • ۷۲۹ بایت (۲۶ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۸
 • ۶۲۷ بایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۸
 • ۵۲۵ بایت (۲۲ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۸
 • ۵۴۲ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۱
 • ۳ کیلوبایت (۳۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۱
 • ۹۵۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۴
 • ۳۸۰ بایت (۱۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۴
 • ۸۹۰ بایت (۲۴ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۵
 • ۱ کیلوبایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۳۰
 • ۱ کیلوبایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۹
 • ۵۲۴ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۳۰
 • ۵۳۴ بایت (۱۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۳۰
 • ۶۸۲ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۳۰
 • ۲ کیلوبایت (۳۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۹
 • ۴۴۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۳۱
 • ۴۳۲ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۳۱
 • ۶۶۴ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۳۱
 • ۱ کیلوبایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۴۰
 • ۸۴۵ بایت (۲۲ واژه) - ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۴
 • ۴۸۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۴۹
 • ۶۲۲ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۴۹
 • ۷۲۳ بایت (۲۲ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۴۹
 • ۶۴۸ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۴۹
 • ۵۳۴ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۴۹
 • ۵۸۰ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۴۹
 • ۵۲۸ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۴۹
 • ۱ کیلوبایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۳۰
 • ۱ کیلوبایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۱
 • ۵۱۵ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲
 • ۴۴۱ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲
 • ۵۱۲ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲
 • ۴۶۷ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲
 • ۴۴۱ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲
 • ۵۰۱ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲
 • ۵۴۲ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲
 • ۴۳۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲
 • ۶۱۱ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۳
 • ۴۹۴ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۳
 • ۴۷۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۳
 • ۴۷۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۳
 • ۴۲۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۳
 • ۵۲۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۳
 • ۹۹۶ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۴
 • ۸۱۹ بایت (۲۵ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۷
 • ۱ کیلوبایت (۲۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۱
 • ۱ کیلوبایت (۳۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۲
 • ۱ کیلوبایت (۲۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۲
 • ۱٬۰۱۹ بایت (۳۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۲
 • ۵۵۲ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۳
 • ۵۴۷ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۳
 • ۷۳۲ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۳
 • ۵۴۲ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۳
 • ۴۷۱ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۳
 • ۵۰۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۳
 • ۵۱۵ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۳
 • ۵۲۸ بایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۳
 • ۵۶۲ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۳
 • ۲ کیلوبایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۴
 • ۱ کیلوبایت (۲۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۵
 • ۵۵۲ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۷۳۴ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۴۳۶ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۴۲۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۴۴۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۴۴۹ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۱ کیلوبایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۵۸۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۴۴۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۴۴۴ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۴۶۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۴۱۶ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۷۱۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۸۹۶ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۷۴۰ بایت (۲۲ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۷۱۰ بایت (۲۸ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۶۱۶ بایت (۲۲ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۵۹۱ بایت (۲۶ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۹۲۲ بایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۸۳۹ بایت (۲۲ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۹۳۶ بایت (۳۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۵۵۷ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۲ کیلوبایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۱ کیلوبایت (۳۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۵۵۳ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۵۰۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۱ کیلوبایت (۳۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۱ کیلوبایت (۳۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۱ کیلوبایت (۳۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۶۰۸ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۹۲۰ بایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۵۸۸ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷
 • ۶۳۶ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۶۰۶ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۶۰۶ بایت (۲۲ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۱ کیلوبایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۸۱۸ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۱ کیلوبایت (۲۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۱ کیلوبایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۷۵۴ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۸۱۱ بایت (۴۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۸۸۷ بایت (۳۰ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۱ کیلوبایت (۳۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۷۹۹ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۸۹۳ بایت (۳۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۷۴۱ بایت (۳۶ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۶۹۹ بایت (۳۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۵۵۱ بایت (۲۸ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۱ کیلوبایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۱ کیلوبایت (۴۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۱ کیلوبایت (۲۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۲ کیلوبایت (۴۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۱ کیلوبایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۶۵۰ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۵۳۴ بایت (۲۶ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۸۳۰ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۹۷۸ بایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۵۴۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۵۴۴ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۴۶۰ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۴۵۸ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۵۶۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۶۸۶ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۴۸۱ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۴۳۷ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۸
 • ۸۲۶ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۲۱
 • ۵۷۶ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۲۸
 • ۸۲۶ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۰
 • ۴۲۹ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۲
 • ۸۶۶ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۳
 • ۴۷۸ بایت (۲۲ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۳
 • ۴۸۲ بایت (۱۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۳
 • ۴۱۵ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۷
 • ۵۷۴ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۸
 • ۱ کیلوبایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۳
 • ۴۷۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۴
 • ۷۱۶ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۵۵
 • ۵۹۵ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۵۶
 • ۹۲۰ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۵۶
 • ۴۹۵ بایت (۲۶ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۲
 • ۵۲۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۴
 • ۷۸۷ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۴
 • ۵۴۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۴
 • ۴۴۷ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۴
 • ۵۴۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۴
 • ۵۰۱ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۴
 • ۷۰۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۴
 • ۶۱۱ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۴
 • ۶۷۶ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۴
 • ۵۷۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۴
 • ۸۹۶ بایت (۲۵ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۸
 • ۵۲۴ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۴
 • ۵۵۷ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۴
 • ۵۶۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۴
 • ۲ کیلوبایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۰
 • ۸۰۰ بایت (۳۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۸
 • ۴۷۵ بایت (۲۲ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۸
 • ۴۱۷ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۸
 • ۴۸۱ بایت (۲۰ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۸
 • ۱ کیلوبایت (۲۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۰
 • ۵۴۷ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۰
 • ۵۱۹ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۰
 • ۴۵۲ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۱
 • ۴۵۴ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۲
 • ۱ کیلوبایت (۲۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۱
 • ۵۲۳ بایت (۲۸ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۲
 • ۶۸۲ بایت (۱۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۷
 • ۱ کیلوبایت (۲۸ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۲
 • ۱ کیلوبایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۸
 • ۱٬۰۰۴ بایت (۲۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۹
 • ۴۹۷ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۴۲
 • ۵۴۴ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۴۲
 • ۴۹۴ بایت (۱۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۴۲
 • ۱ کیلوبایت (۲۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۴۷
 • ۷۵۶ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۴۹
 • ۵۸۸ بایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۵۵
 • ۷۰۲ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۵۶
 • ۴۹۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۵۹
 • ۴۷۹ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۵۹
 • ۵۱۲ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۵۹
 • ۵۶۶ بایت (۲۲ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۵۹
 • ۵۷۷ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۵۹
 • ۵۲۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۵۹
 • ۵۷۹ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۵۹
 • ۶۲۵ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۵۹
 • ۶۲۸ بایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۵۹
 • ۵۹۲ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۰۴
 • ۳ کیلوبایت (۳۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۰
 • ۵۱۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۱۳
 • ۷۴۸ بایت (۲۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۲۵
 • ۱ کیلوبایت (۲۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۲۶
 • ۴۷۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۲۶
 • ۵۵۵ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۲۶
 • ۷۰۵ بایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۲۶
 • ۶۷۲ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۲۷
 • ۵۷۳ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۵
 • ۶۷۶ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۷
 • ۶۴۴ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۸
 • ۵۸۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۲
 • ۶۷۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۳
 • ۴۱۵ بایت (۱۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۷
 • ۵۰۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۸
 • ۶۱۰ بایت (۲۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۹
 • ۴۴۲ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۹
 • ۸۹۰ بایت (۲۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۹
 • ۴۶۱ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۹
 • ۴۲۴ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۹
 • ۵۰۳ بایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۹
 • ۴۳۰ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۹
 • ۴۴۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۹
 • ۴۸۸ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۹
 • ۴۴۷ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۱
 • ۴۷۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۱
 • ۴۹۷ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۱
 • ۴۴۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۱
 • ۵۳۱ بایت (۲۶ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۶
 • ۷۰۷ بایت (۲۶ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۶
 • ۵۰۶ بایت (۲۶ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۶
 • ۴۰۲ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۲
 • ۶۸۵ بایت (۲۲ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۳
 • ۵۶۵ بایت (۲۶ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۳
 • ۵۰۶ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۳
 • ۵۸۹ بایت (۲۶ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۳
 • ۶۳۵ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۳
 • ۵۱۶ بایت (۲۶ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۳
 • ۱ کیلوبایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۳
 • ۳ کیلوبایت (۳۷ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۵
 • ۱ کیلوبایت (۳۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۳
 • ۵۳۳ بایت (۲۲ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۵
 • ۹۸۲ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۰
 • ۴۶۳ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۵
 • ۹۰۶ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۱
 • ۱ کیلوبایت (۳۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۱
 • ۶۰۹ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۳
 • ۶۱۵ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۴
 • ۴۷۰ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۴
 • ۸۰۴ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۴
 • ۴۳۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۹
 • ۵۵۴ بایت (۲۲ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۹
 • ۵۲۱ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۹
 • ۵۳۲ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۹
 • ۴۵۳ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۹
 • ۴۸۷ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۹
 • ۴۰۷ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۹
 • ۴۵۸ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۴۰
 • ۴۷۷ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۴۵
 • ۶۳۶ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۴۵
 • ۱ کیلوبایت (۲۷ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۳۶
 • ۴۵۵ بایت (۱۹ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۴۹
 • ۴۹۴ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۷
 • ۴۸۱ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۷
 • ۵۳۹ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۷
 • ۴۳۹ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۵۷
 • ۱ کیلوبایت (۴۵ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۵
 • ۸۰۲ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۰۰
 • ۸۲۴ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۱۱
 • ۵۶۱ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۱
 • ۹۷۵ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۱
 • ۵۶۸ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۱
 • ۷۰۳ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۱
 • ۶۴۳ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۱
 • ۵۲۴ بایت (۲۲ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۱
 • ۵۳۲ بایت (۲۲ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۱
 • ۴۴۲ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۲
 • ۸۳۸ بایت (۲۷ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۶
 • ۵۱۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۹
 • ۵۸۹ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۳
 • ۵۱۸ بایت (۲۶ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۲
 • ۵۹۱ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۱
 • ۵۰۵ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۸
 • ۶۱۴ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۱
 • ۶۴۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۵
 • ۵۵۱ بایت (۲۱ واژه) - ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۷
 • ۵۹۷ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۴
 • ۶۶۴ بایت (۲۳ واژه) - ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۷
 • ۵۸۳ بایت (۲۳ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۳
 • ۵۱۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۸
 • ۵۴۴ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۷
 • ۵۰۵ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۰
 • ۶۴۱ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۷
 • ۵۴۰ بایت (۱۹ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۸
 • ۶۶۶ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۴
 • ۴۴۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۴
 • ۷۹۷ بایت (۲۶ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۳
 • ۴۵۰ بایت (۲۳ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۷
 • ۷۰۶ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۹
 • ۴۸۴ بایت (۲۱ واژه) - ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۳
 • ۴۲۶ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۶
 • ۵۱۵ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۵
 • ۴۹۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۷
 • ۶۳۲ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۱
 • ۴۸۱ بایت (۲۳ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۴
 • ۵۹۲ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۵
 • ۵۸۵ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۶
 • ۵۰۵ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۷
 • ۴۶۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۸
 • ۷۱۱ بایت (۲۶ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۲
 • ۵۶۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۲
 • ۵۳۸ بایت (۲۵ واژه) - ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۷
 • ۳ کیلوبایت (۴۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۰
 • ۵۲۴ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۶
 • ۶۰۴ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۱
 • ۵۷۹ بایت (۱۹ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۹
 • ۵۷۲ بایت (۲۴ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۳
 • ۵۲۵ بایت (۲۳ واژه) - ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۶
 • ۶۰۳ بایت (۲۳ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۳
 • ۶۳۳ بایت (۲۳ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۸
 • ۴۶۹ بایت (۱۹ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۹
 • ۵۹۴ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۶
 • ۶۲۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۹
 • ۵۵۴ بایت (۲۴ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۹
 • ۵۹۹ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۹
 • ۵۰۴ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۴
 • ۵۶۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۶
 • ۵۳۹ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۷
 • ۶۳۶ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۱
 • ۶۰۷ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۷
 • ۵۴۴ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۱
 • ۵۹۴ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۱
 • ۵۲۷ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۵
 • ۵۲۱ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۴
 • ۶۳۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۴
 • ۶۳۱ بایت (۲۳ واژه) - ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۶
 • ۶۲۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۹
 • ۶۸۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۷
 • ۶۴۸ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۵
 • ۵۵۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۷
 • ۶۰۰ بایت (۲۴ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۶
 • ۷۲۰ بایت (۲۶ واژه) - ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۴
 • ۵۱۶ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۲
 • ۵۰۴ بایت (۲۳ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۷
 • ۵۱۶ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۷
 • ۶۰۳ بایت (۲۱ واژه) - ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۷
 • ۴۶۴ بایت (۲۳ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۶
 • ۵۹۸ بایت (۲۲ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۵
 • ۵۰۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۶
 • ۵۰۵ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۹
 • ۵۱۴ بایت (۲۳ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۸
 • ۵۵۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۹
 • ۵۹۰ بایت (۲۱ واژه) - ‏۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۹
 • ۶۲۶ بایت (۲۳ واژه) - ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۳