نتایج جستجو

پرش به: ناوبری، جستجو

تطبیق عنوان مقاله

 • ==fast roast(علوم و فنّاوری غذا- قهوه‌پژوهی)== fast roast
  ۵۳۰ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۲
 • ==roast degree(علوم و فنّاوری غذا- قهوه‌پژوهی)== roast degree, degree of roast
  ۴۵۹ بایت (۲۶ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۸
 • ==roast defect(علوم و فنّاوری غذا- قهوه‌پژوهی)== roast defect
  ۶۲۳ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۱۵
 • ==slow roast(علوم و فنّاوری غذا- قهوه‌پژوهی)== slow roast
  ۵۵۷ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۶
 • ==roast profile(علوم و فنّاوری غذا- قهوه‌پژوهی)== roast profile
  ۴۹۸ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۰۴

تطبیق متن مقاله

 • master roaster, roast master
  ۵۲۹ بایت (۲۵ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۳
 • ==fast roast(علوم و فنّاوری غذا- قهوه‌پژوهی)== fast roast
  ۵۳۰ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۲
 • ==roast degree(علوم و فنّاوری غذا- قهوه‌پژوهی)== roast degree, degree of roast
  ۴۵۹ بایت (۲۶ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۸
 • ==roast defect(علوم و فنّاوری غذا- قهوه‌پژوهی)== roast defect
  ۶۲۳ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۱۵
 • ==slow roast(علوم و فنّاوری غذا- قهوه‌پژوهی)== slow roast
  ۵۵۷ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۶
 • ==roast profile(علوم و فنّاوری غذا- قهوه‌پژوهی)== roast profile
  ۴۹۸ بایت (۲۳ واژه) - ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۰۴