باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Activity series

  • نام صفحه: Activity series
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان واژه‌های مصوب
  • ناشر: واژه‌های مصوب، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۴:۴۲ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱ دسامبر ۲۰۲۲ ‏۰۰:۲۷ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Activity_series&oldid=30333
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 30333