باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Concubinage

  • نام صفحه: Concubinage
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان واژه‌های مصوب
  • ناشر: واژه‌های مصوب، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۷:۲۷ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ ‏۲۳:۱۶ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Concubinage&oldid=52232
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 52232