باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای Gyrocompass

  • نام صفحه: Gyrocompass
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان واژه‌های مصوب
  • ناشر: واژه‌های مصوب، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۱۳:۲۱ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲ ‏۱۹:۳۷ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.apll.ir/word/index.php?title=Gyrocompass&oldid=18166
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 18166