باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β


ASI(اعتیاد)

واژه بیگانه:

ASI

واژه مصوب:

شاخص شدا

تعریف:

← شاخص شدت اعتیاد


ASI(اعتیاد)

واژه بیگانه:

ASI

واژه مصوب:

شاخص شدا

تعریف:

← شاخص شدت اعتیاد