باز کردن منو اصلی

ویکی β

Abbreviationمحتویات

abbreviation(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

abbreviation 1

واژه مصوب:

کوته‏سازی

تعریف:

در واژه‏سازی، فرایندی که ازطریق آن واژه‏ها ازنظر هجایی و تلفظی کوتاه می‌شوند|||متـ . اختصارسازی


abbreviation(علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی)

واژه بیگانه:

abbreviation 1

واژه مصوب:

کوته‏سازی

تعریف:

در واژه‏سازی، فرایندی که ازطریق آن واژه‏ها ازنظر هجایی و تلفظی کوتاه می‌شوند|||متـ . اختصارسازیabbreviation(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

abbreviation 2

واژه مصوب:

کوته‏نوشت

تعریف:

صورتی کوتاه‏شده که حاصل فرایند کوته‏سازی است|||متـ . اختصارabbreviation(علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی)

واژه بیگانه:

abbreviation 2

واژه مصوب:

کوته‏نوشت

تعریف:

صورتی کوتاه‏شده که حاصل فرایند کوته‏سازی است|||متـ . اختصار