باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Abrupt discontinuity

abrupt discontinuity(آینده‌پژوهی)

واژه بیگانه:

abrupt discontinuity

واژه مصوب:

ناپیوستگی ناگهانی

تعریف:

تغییر ناگهانی در روندها و پیوستار نظام‌مند حاکم بر یک حوزۀ خاص