باز کردن منو اصلی

ویکی β

Absorption spectrum

absorption spectrum(شیمی)

واژه بیگانه:

absorption spectrum

واژه مصوب:

طیف جذبی

تعریف:

گستره‏ای از انرژی‌های الکترومغناطیسی که آرایش آنها براساس افزایش یا کاهش طولِ‌موج یا بسامد است