باز کردن منو اصلی

ویکی β

abyssal(زمین‏شناسی)

واژه بیگانه:

abyssal

واژه مصوب:

مغاکی

تعریف:

مربوط به ژرفای بین 3500 تا 6000 متری اقیانوس و محیط‏زیست آن