باز کردن منو اصلی

ویکی β

Accelerator


accelerator(فیزیک)

واژه بیگانه:

accelerator

واژه مصوب:

شتاب‏دهنده

تعریف:

← شتاب‏دهندۀ ذرات


accelerator(فیزیک)

واژه بیگانه:

accelerator

واژه مصوب:

شتاب‏دهنده

تعریف:

← شتاب‏دهندۀ ذرات