باز کردن منو اصلی

ویکی β

Acceptor

acceptor(شیمی)

واژه بیگانه:

acceptor

واژه مصوب:

پذیرنده 1

تعریف:

ویژگی گونه‏ای شیمیایی که زوج‌الکترون می‏گیرد