باز کردن منو اصلی

ویکی β

Accommodative

accommodative(پزشکی)

واژه بیگانه:

accommodative

واژه مصوب:

تطابقی

تعریف:

مربوط به تطابق یا مؤثر بر آن