باز کردن منو اصلی

ویکی β

Account executive


account executive(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

account executive 1, AE 2

واژه مصوب:

متصدی حساب

تعریف:

نامی برای فروشنده‌ای که حسابی را در اختیار مشتری قرار می‌دهد


account executive(روابط‌عمومی و تبلیغات بازرگانی)

واژه بیگانه:

account executive 2

واژه مصوب:

مسئول اجرایی کارسپاران

تعریف:

فردی که در یک مؤسسۀ تبلیغاتی یا روابط‌عمومی کارهای مربوط به یک یا چند کارسپار را اداره می‌کند