باز کردن منو اصلی

ویکی β

Acid foaming

acid foaming(خوردگی)

واژه بیگانه:

acid foaming 2

واژه مصوب:

کف‌زایی اسیدی

تعریف:

تولید کف پرفشار با اسیدینگی زیاد برای تمیز کردن لوله‌های تبادل‌گرهای گرمایی ازطریق عبور دادن کف اسیدی از میان لوله‌ها