باز کردن منو اصلی

ویکی β

Acid fume resistance test

acid fume resistance test(خوردگی)

واژه بیگانه:

acid fume resistance test

واژه مصوب:

آزمون مقاومت به دُژدود اسیدی

تعریف:

نوعی آزمون برای تعیین مقاومت به خوردگی پوشش‌ها که در آن صفحه‌های فلزی پوشش‌دار در اتاقک بستۀ حاوی بخارات اسیدی برای مدت زمان مشخص و در دمای محیط قرار می‌گیرند