باز کردن منو اصلی

ویکی β

Aciniform

aciniform(زیست‏شناسی)

واژه بیگانه:

aciniform

واژه مصوب:

انگوره‏شکل

تعریف:

شبیه به انگوره