باز کردن منو اصلی

ویکی β

Acknowledge

acknowledge(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

acknowledge

واژه مصوب:

تأیید کردن

تعریف:

اعلام وصول بستۀ داده‏ها توسط یک رایانه در شبکه به رایانۀ فرستنده