باز کردن منو اصلی

ویکی β

Acoustic centre

acoustic centre(فیزیک)

واژه بیگانه:

acoustic centre

واژه مصوب:

مرکز صوت

تعریف:

نقطه‏ای که موج صوتی کروی از آن گسیل می‌شود