باز کردن منو اصلی

ویکی β

Acoustic reflectivity

acoustic reflectivity(فیزیک)

واژه بیگانه:

acoustic reflectivity

واژه مصوب:

بازتابندگی آکوستیکی

تعریف:

توانایی سطح در بازتاباندن موج صوتی در زاویه‏ای برابر با زاویۀ فرودی