باز کردن منو اصلی

ویکی β

Acquired defect

acquired defect(پزشکی)

واژه بیگانه:

acquired defect

واژه مصوب:

نقص اکتسابی

تعریف:

نقص‍ی غیرژن‌شناختی بعد از تولد ایجاد می‌شود