باز کردن منو اصلی

ویکی β

Action integral


action integral(فیزیک)

واژه بیگانه:

action integral

واژه مصوب:

انتگرال کنش

تعریف:

← متغیر کنش


action integral(فیزیک)

واژه بیگانه:

action integral

واژه مصوب:

انتگرال کنش

تعریف:

← متغیر کنش