باز کردن منو اصلی

ویکی β

Adaptive maintenance

adaptive maintenance(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

adaptive maintenance

واژه مصوب:

نگهداری وفقی

تعریف:

یکی از انواع نگهداری نرم‏افزار که در آن کارکرد سامانه را با تغییراتی با نیازهای روز یا پیشرفت‌های فنّاوری سازگار می‌کنند