باز کردن منو اصلی

ویکی β

Additive colour mixture

additive colour mixture(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

additive colour mixture

واژه مصوب:

مخلوط افزایشی رنگ

تعریف:

رنگ حاصل از مشاهدۀ دو یا چند نور رنگی