باز کردن منو اصلی

ویکی β

Adhesive force


adhesive force(شیمی)

واژه بیگانه:

adhesive force

واژه مصوب:

نیروی چسبندگی

تعریف:

عاملی که موجب چسبیدن اجسام به یکدیگر شود


adhesive force(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

adhesive force

واژه مصوب:

نیروی چسبندگی

تعریف:

عاملی که موجب چسبیدن اجسام به یکدیگر شود