باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

adit(زمین‏شناسی)

واژه بیگانه:

adit

واژه مصوب:

تونل اصلی

تعریف:

تونل افقی یا تقریباً افقی از سطح به داخل معدن