باز کردن منو اصلی

ویکی β

Adjusting

adjusting(علوم مهندسی)

واژه بیگانه:

adjusting

واژه مصوب:

میزان‏سازی 1

تعریف:

تنظیم و تصحیح دستگاه