باز کردن منو اصلی

ویکی β

Admicellar chromatography

admicellar chromatography(شیمی)

واژه بیگانه:

admicellar chromatography

واژه مصوب:

سَوانگاری برجذب‌ریشالی

تعریف:

جدا کردن سوانگاشتی در محدودۀ برجذب ریشال‌هایی که بر یک سطح جذب شده‌اند