باز کردن منو اصلی

ویکی β

Adversary

adversary(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

adversary

واژه مصوب:

مهاجم 1

تعریف:

هستاری که به سامانه حمله می‌کند یا تهدیدی برای آن به شمار می‌آید