باز کردن منو اصلی

ویکی β

Adverse terms of trade

adverse terms of trade(اقتصاد)

واژه بیگانه:

adverse terms of trade

واژه مصوب:

رابطۀ ‌مبادلۀ نامساعد

تعریف:

نوعی رابطۀ مبادله که باتوجه‌به یک مبنای مشخص یا در مقایسه با تجربه‌ای در گذشته، نامناسب پنداشته شود