باز کردن منو اصلی

ویکی β

Aerenchyma

aerenchyma(زیست‏شناسی)

واژه بیگانه:

aerenchyma

واژه مصوب:

هواکَنه

تعریف:

بافتی با فضاهای بین‌یاخته‏ای فراوان