باز کردن منو اصلی

ویکی β

Aerial logging

aerial logging(مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل)

واژه بیگانه:

aerial logging

واژه مصوب:

بینه‏بَری هوایی

تعریف:

یکی از روش‌های بینه‏بَری که به‌کمک وسایل نقلیۀ هوایی مانند بالگَرد یا بالون و بدون تماس با زمین صورت می‌گیرد