باز کردن منو اصلی

ویکی β

Aerial magnetic survey

aerial magnetic survey(مهندسی نقشه‏برداری)

واژه بیگانه:

aerial magnetic survey

واژه مصوب:

برداشت مغناطیسی هوایی

تعریف:

برداشت تغییرات میدان مغناطیسی زمین