باز کردن منو اصلی

ویکی β

Aeromagnetic surveying

aeromagnetic surveying(ژئوفیزیک)

واژه بیگانه:

aeromagnetic surveying

واژه مصوب:

نقشه‏برداری هوامغناطیسی

تعریف:

اندازه‏گیری‌های مغناطیسی با هوابُرد