باز کردن منو اصلی

ویکی β

Aerosol mass spectrometry

aerosol mass spectrometry(شیمی)

واژه بیگانه:

aerosol mass spectrometry

واژه مصوب:

طیف‌سنجی جِرمی هواسُلی

تعریف:

اندازه‌گیری ترکیبات هواسُل آلی در زمان واقعی که معمولاً با نمونه‌برداری در فشار محیط انجام می‌شود