باز کردن منو اصلی

ویکی β

Affinity coelectrophoresis

affinity coelectrophoresis(زیست‌شناسی-پروتگان‌شناسی)

واژه بیگانه:

affinity coelectrophoresis

واژه مصوب:

الکتروهم‌کوچی تمایلی

تعریف:

نوعی الکتروکوچ که در آن زمینۀ مطالعۀ هم‌زمان برهم‌کنش پروتئین‌ها با دیگر ترکیبات فراهم می‌شود