باز کردن منو اصلی

ویکی β

affix(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

affix

واژه مصوب:

وند

تعریف:

هر صورت‏سازی که به تکواژی دیگر مانند ریشه و ستاک متصل شود