باز کردن منو اصلی

ویکی βمحتویات

agonist(پزشکی)

واژه بیگانه:

agonist 1

واژه مصوب:

هم‌کنش

تعریف:

1. دارویی که موافق با اثر داروی دیگر عمل کند|||2. عضله‏ای که باعث شروع حرکت در بدن شود


agonist(پزشکی)

واژه بیگانه:

agonist 2

واژه مصوب:

هم‌کنشگر

تعریف:agonist(علوم پایۀ پزشکی)

واژه بیگانه:

agonist 2

واژه مصوب:

هم‌کنشگر

تعریف:agonist(علوم دارویی)

واژه بیگانه:

agonist 2

واژه مصوب:

هم‌کنشگر

تعریف: