باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Air scour

air scour(مهندسی محیط‌زیست و انرژی)

واژه بیگانه:

air scour

واژه مصوب:

هوازنی 2

تعریف:

تکاندن بستر صافی با هوا در چرخۀ واشویۀ آن