باز کردن منو اصلی

ویکی β

Airless spraying


airless spraying(خوردگی)

واژه بیگانه:

airless spraying, hydraulic spraying

واژه مصوب:

افشانش فشاری

تعریف:

فرایندی که در آن پوش‌رنگ با فشار زیاد از یک روزنه به‌صورت ذرات ریز به بیرون رانده می‌شود


airless spraying(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

airless spraying, hydraulic spraying

واژه مصوب:

افشانش فشاری

تعریف:

فرایندی که در آن پوش‌رنگ با فشار زیاد از یک روزنه به‌صورت ذرات ریز به بیرون رانده می‌شود