باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Alcohol control


alcohol control(اعتیاد)

واژه بیگانه:

alcohol control

واژه مصوب:

مهار الکل 

تعریف:

← سیاست مهار الکل


alcohol control(اعتیاد)

واژه بیگانه:

alcohol control

واژه مصوب:

مهار الکل 

تعریف:

← سیاست مهار الکل