باز کردن منو اصلی

ویکی β

Aleatory music

aleatory music(موسیقی)

واژه بیگانه:

aleatory music, chance music

واژه مصوب:

موسیقیِ اتفاقی

تعریف:

از جریان‌های موسیقی قرن بیستم که در آن آهنگ‌ساز آگاهانه از عامل اتفاق یا عدم قطعیت در فرایند ساخت یا اجرا استفاده می‏کند