باز کردن منو اصلی

ویکی β

allele(زیست‏شناسی)

واژه بیگانه:

allele, allelomorph

واژه مصوب:

دِگره 1

تعریف:

اَشکال مختلف یک ژن که در محل خاصی در فام‏تن یاخته جای دارند