باز کردن منو اصلی

ویکی β

Allocation unit

allocation unit(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

allocation unit

واژه مصوب:

واحد تخصیص

تعریف:

چند بخش دیسک که در حکم یک واحد عمل می‌کنند