باز کردن منو اصلی

ویکی β

Allotropy

allotropy(شیمی)

واژه بیگانه:

allotropy

واژه مصوب:

دگرشکلی 1

تعریف:

داشتن دو یا چند شکل متفاوت برای یک عنصر در حالت فیزیکی یکسان