باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Alphabetical/ alphabetic

alphabetical/ alphabetic(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

alphabetical/ alphabetic

واژه مصوب:

الفبایی

تعریف:

ویژگی آنچه مربوط به الفبا باشد یا با الفبا بیان شود